Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Åsa Högberg
Ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 86 70
E-post: asa.hogberg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årsredovisning

Årsredovisningen för föregående år sammanställs under årets första kvartal och presenteras för regionfullmäktige i maj månad.

Regionfullmäktige bjuder då in allmänheten särskilt för att gotlänningarna ska få möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vad skattepengarna använts till och en hel del om den verksamhet som bedrivits under året.

Du kan ladda ner hela årsredovisningen via länk på den här sidan eller beställa den på www.gotland.se/bestalla

Årsredovisning 2018

2018 års resultat blev positivt och uppgick till 185 mnkr och balanskravsresultatet uppgick till 48 mnkr. Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott mot budget på 56 mnkr (-2 mnkr, 2017). För att ha en ekonomi som är hållbar ur ett långsiktigt perspektiv och för att kunna finansiera investeringar och verksamhetsutveckling är ett av de finansiella målen att resultatet ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaderna, vilket motsvarar +100 mnkr. Årets resultat överträffar alltså målet men nämndernas underskott behöver åtgärdas.

I årsredovisningen kan man läsa om måluppfyllelsen för regionfullmäktiges 32 mål. Målen sätts i två perspektiv, samhälle och verksamhet. Verksamhetsmålen är särskilt betydelsefulla för god ekonomisk hushållning.

Totalt sett har regionens verksamheter inom skola, vård och omsorg god kvalitet. I många avseenden ligger resultaten i nivå med eller något bättre än riket. Allmänt kan också sägas att brukarna/patienterna/eleverna är nöjda med verksamheten. Dock finns ett antal områden som har högre eller mycket högre kostnader än riket vilket indikerar att det finns utrymme för effektiviseringar. Sammantaget görs bedömningen att Region Gotland uppnår god ekonomisk hushållning men att det finns förbättringspotential.