Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Framtidsutredningen (2007)

Kommunstyrelsen gav 2002 ledningskontoret i uppdrag att i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) tillsätta en utredning om hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning.

Det övergripande målet för framtidsutredningen var att skapa framförhållning och kunskap om de förutsättningar och utmaningar som hälso- och sjukvården står inför i syfte att underlätta prioritering mellan resurser och behov.  

Arbetet startades 2003 och leddes av en politisk styrgrupp samt en arbetsgrupp med representanter från HSF, Social- och omsorgsförvaltningen (SOF) samt ledningskontoret. Utredningen, som kom att kallas ”Framtidsutredningen”, slutfördes med en rapport våren 2007.

Länk till de olika delarna i rapporten finns till höger.