Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här är ett gymnasieprogram uppbyggt

Utbildningen på gymnasieskolans nationella program delas in i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar, individuellt val och gymnasiearbete.

De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som alla gymnasieelever läser: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap samt svenska/svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess karaktär.

En inriktning är ett område som eleven väljer inom ett program. I de allra flesta fall startar inriktningen år två.

Programfördjupning är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Det individuella valet är kurser som eleven själv väljer utifrån vad skolan erbjuder. På yrkesprogrammen ska skolan erbjuda de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet.

Eleven ska under utbildningen genomföra ett gymnasiearbete som sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att eleven ska få examen. Examensmålet för programmet styr gymnasiearbetets utformning och innehåll.

Varje elev i gymnasieskolan har en individuell studieplan som beskriver vilken studieväg eleven går på, vilka kurser som ingår eller ämnesområden som eleven valt, med mera.
Läs mer