§ 60 Interpellationer; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7565
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2003-02-17

§ 60
Interpellationer; nya

 • Marianne Gottlander (s) fick tillstånd att till byggnadsnämndens
  ordförande ställa interpellation om tillämpning av kriterier för avstånd till
  vindkraftverk. (KS 2003/077-37)

 • Hans-Erik Svensson (s) fick tillstånd att till miljö- och hälsoskydds-
  nämndens ordförande ställa interpellation om samverkan i tillstånds-
  ärenden. (KS 2003/0076-40)

 • Britt Ronsten (mp) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
  ordförande ställa interpellation om klasstorlek i grundskolan.
  (KS 2003/0078-63)

 • Torsten Gislestam (c) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
  ordförande ställa interpellation om lokalisering av förskolan i Öja.
  (KS 2003/0083-88)

 • Lena Celion (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande ställa interpellation om planering av sjöförbindelser. (KS 2003/0079-10)

 • Lena Celion (m) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens
  ordförande ställa interpellation om Europeiska handikappåret.
  (KS 2003/00-80)

 • Lilian Edwards (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande
  ställa interpellation om kompensation för maxtaxor. (KS 2003/0081-88)

 • Göran Örtbrant (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande
  ställa interpellation om företagsklimatet i Gotlands kommun. (KS 2002/0517-10)

Kommunfullmäktiges beslut

 • Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.