Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontroll enligt EU-lagstiftningen

EU-lagstiftningen delar upp livsmedelskontrollerna i tre metoder; revision, inspektion och provtagning.

Revision, inspektion och provtagning

En revision på verksamheten görs föranmäld så att vi i lugn och ro tillsammans med verksamhetsansvarig kan gå igenom egenkontrollen och journalerna för denna. Revision är i princip en systematisk undersökning av företagets egenkontroll – att den genomförts och är effektiv. För de företag som har en HACCP-plan görs en genomgång av denna.

En inspektion görs oftast oanmäld och vi tittar på hur verksamheten följer livsmedelslagens krav.

 

Efter kontrollen

Efter kontrollen ger inspektören en sammanfattning av iakttagelser. Vi skickar även en skriftlig rapport till verksamhetsutövaren. Om det framkommer vid kontrollen att verksamheten inte följer de krav som finns i EU-förordningarna eller livsmedelslagen så kan sanktioner, till exempel föreläggande eller förbud, behöva riktas mot verksamheten.