Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krav

Du som vill starta och driva en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om lagstiftningens krav och om riskerna som kan finnas med den livsmedelshantering som du vill bedriva. Detta innebär att du behöver ha kunskap om livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningens krav. 

Olika krav för olika verksamheter

Det ställs olika krav beroende på vilken typ av verksamhet du vill driva och beroende på vilka livsmedel du kommer hantera. Man anser t.ex. att råa animaliska livsmedel innebär högre risk än förpackade livsmedel som inte behöver kylförvaring. Om du kommer att märka och förpacka livsmedel ska du även uppfylla gällande märkningsregler. Det finns också krav om livsmedelsinformation för livsmedel som säljs oförpackade. Mer information om krav som ställs på en livsmedelslokal och utrustning finns att läsa via länkarna nedan.

Lokaler, utrustning och hygien

Livsmedelslokalen och utrustningen ska vara anpassad till den livsmedelsverksamhet som kommer bedrivas. Det är också viktigt att tänka på hur flödena i din verksamhet kommer att se ut. För att underlätta livsmedelshanteringen bör man ha så raka flöden som möjligt och undvika att flödena korsar varandra. Om man har korsande flöden kan det gå att lösa med väl genomtänkta rutiner. Mer information om krav gällande livsmedelshygien finns att läsa via länkarna nedan.


För att leva upp till de krav som ställs ska varje livsmedelsverksamhet ha ett anpassat system för egenkontroll. Det är genom att följa rutinerna i egenkontrollen som man kan försäkra sig om att livsmedlen är säkra för konsumenterna att äta. Förutom rutiner för själva livsmedelshanteringen, ska det också finnas ett system för att spåra ett livsmedel i händelse av kontamination eller annat som kan utsätta konsumenten för risk.

 

Tänk även på att:

 

  • Kontakta fastighetsägaren för att ta reda på om livsmedelsverksamhet får bedrivas i lokalen
  • Kontakta enhet bygglov för eventuellt bygglov eller byggsamråd för verksamheten om du ska bygga om eller bygga till
  • Kontakta skorstensfejarmästare, för råd och kontroll av ventilationen från spisar och ugnar
  • Kontakta teknikförvaltningen för information om krav på fettavskiljare
  • Kontakta Enhet Vatten och avfall på Teknikförvaltningen för anmälan om sophämtning
  • Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten om du har enskilt avlopp
  • Kontakta Arbetsmiljöverket för information om arbetsmiljölagstiftning
  • Kontakta alkoholhandläggarna på enheten för livsmedel och alkoholtillstånd för att söka serveringstillstånd
  • Kontakta Räddningstjänsten för information om brandskydd
  • Större livsmedelsindustrier kan kräva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken