Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Biotopskydd

Vissa biotoper i jordbrukslandskapet omfattas av ett generellt biotopskydd. Det är mindre mark- eller vattenområden som är särskilt skyddsvärda för att dom utgör livsmiljö för hotade djur och växter.

Några exempel på generellt skyddade biotoper är; alléer, småvatten och våtmarker, odlingsrösen, stenmurar och åkerholmar.

Man ska skilja på det generella biotopskyddet och det särskilda biotopskyddet.

Det generella biotopskyddet, som är ett mycket starkt skydd, omfattar alltså alla småbiotoper av en viss typ i jordbrukslandskapet medans det särskilda biotopskyddet omfattar särskilt avgränsade områden i jord- eller skogsbrukslandskapet som utsetts av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.