§ 53 Interpellation. Tillgången på hotellrum på Gotland

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7540
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-02-17

§ 53
Interpellation. Tillgången på hotellrum på Gotland

KS 2002/0517-10
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde.