§ 48 Motion. Kommunfullmäktiges arbetssätt

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7535
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-02-17

§ 48
Motion. Kommunfullmäktiges arbetssätt

KS 2002/0258-00
- Motion 2002-06-18
- Ledningskontoret 2002-12-12
- Kommunstyrelsen 2003-01-23, § 7
Anna Andersson (c) har i motion föreslagit att kommunfullmäktiges arbetssätt ses över med syftet att ordinarie sammanträden ska hållas på dagtid.

Kommunstyrelsen har i yttrande bl.a. refererat till den s.k. förnyelsegruppens slutrapport och resultatet av en enkät bland fullmäktige och föreslog att motionen därmed ska anses besvarad.

Anförande:
Anförande hölls av Christer Engelhardt (s).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med kommunstyrelsens yttrande.