§ 47 Motion. Kommunal bostadsförsörjningsplan

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7534
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-02-17

§ 47
Motion. Kommunal bostadsförsörjningsplan

KS 2002/0257-01
- Motion ink. 2002-06-19
- Byggnadsnämnden 2002-10-29, § 259
- Tekniska nämnden 2002-10-23, § 249
- Ledningskontoret 2002-11-13
- Kommunstyrelsen 2002-12-12, § 310
Hans Klintbom (c) och Eva Nypelius (c) har i motion yrkat att den plan som Centerpartiet utarbetat för att stimulera bostadsbyggandet - "Bygg mer bostäder" - i tillämpliga delar ska inarbetas i den kommunala bostadsförsörjningsplanen.

Byggnadsnämnden har kommenterat de punkter den anser sig vara berörd av. Tekniska nämnden har tillstyrkt motionen. Ledningskontoret konstaterar att arbetet med ett bostadsförsörjningsprogram inletts och redogör för organisationen m.m. av programarbetet. Vilka åtgärder som blir aktuella kan avgöras först när den fas av utredningsarbetet är klar, som avser kartläggning av behov och tillgång.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med ledningskontorets redogörelse för pågående arbete.

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun "planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen skall kommunen, om det behövs, samråda med andra kommuner som berörs av planeringen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod."

Anföranden:
Anföranden hölls av Lilian Virgin (s), Björn Jansson (s), Elias Özyurt-Eldenblom (v) och Bror Lindahl (fp).

Yrkande:

  • Eva Nypelius (c) yrkade med instämmande av Roy Hansson (m) att motionen skulle bifallas med hänvisning till ledningskontorets redogörelse.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Eva Nypelius' yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition: JA för kommunstyrelsens förslag och Nej för Eva Nypelius' yrkande. 40 ledamöter röstade ja och 30 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med ledningskontorets redovisning av pågående arbete med bostadsförsörjningsprogram.