§ 46 Motion. Planering för bostadsbyggande i Burgsvik

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7533
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-02-17

§ 46
Motion. Planering för bostadsbyggande i Burgsvik

KS 2002/0260-23
- Motion 2002-05-13
- Byggnadsnämnden 2002-10-29, § 258
- Tekniska nämnden 2002-10-23, § 250
- Ledningskontoret 2002-11-14
- Kommunstyrelsen 2002-12-12, § 311
Torsten Gislestam (c) och Lars Thomsson (c) har i motion föreslagit att den mark som Gotlands kommun äger i Burgsvik ska planeras för bostäder.

Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har redogjort för dagsläget och konstaterat att behovet av planlagd mark för bostäder är tillgodosett. Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med de båda nämndernas yttranden.

Anförande:
Anförande hölls av Torsten Gislestam (c).

Yrkande:

  • Eric Martell (s) yrkade att motionen skulle återremitteras för att det skulle klargöras vilka tomter som är disponibla.

Ordföranden ställde proposition på frågan om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och förklarade sig anse att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen återremitteras.