§ 45 Motion. Samordning av kommunens förebyggande hälsoarbete

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7532
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-02-17

§ 45
Motion. Samordning av kommunens förebyggande hälsoarbete

KS 2002/0259-90
- Motion 2002-06-19
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2002-10-28, § 257
- Ledningskontoret 2002-12-19
- Kommunstyrelsen 2003-01-23, § 8
Barbro Ronsten (c) har i motion föreslagit att frågan om inrättande av en hälsoförmedling ska utredas. Dit skulle man vända sig för att få råd om vad man kan göra för att bevara sin hälsa.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har hänvisat till pågående arbete med att utarbeta ett folkhälsoprogram.

Kommunstyrelsen har tillstyrkt att kommunen i samråd med andra myndigheter m.fl. sonderar förutsättningarna för en hälsoförmedling; dock utan att kommunens kostnader ökar.

Anföranden:
Anföranden hölls av Barbro Ronsten (c), Rut Smeds (kd), Bodil Rosengren (v), Åke Svensson (s), Inger Harlevi (m) och Torsten Gislestam (c).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalles på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samråd med berörda (myndigheter och organisationer) sondera förutsättningarna för en "hälsoförmedling" på Gotland, utan att kommunens kostnader ökar.