§ 42 Remiss. Miljömål avs. ändrad utformning av Klasårdens vindkraftanläggning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7526
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-02-17

§ 42
Remiss. Miljömål avs. ändrad utformning av Klasårdens vindkraftanläggning

KS 2002/0525-37
- Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, kungörelse om miljömål 2002-11-27
- Stadsarkitektkontoret 2003-01-08
- Ledningskontoret 2003-01-10
- Kommunstyrelsen 2003-01-23, § 18
- Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2003-01-29, § 13
Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, har berett Gotlands kommun tillfälle att framföra synpunkter på Vindkompaniet i Hemse AB:s ändrade ansökan om tillstånd att anlägga och driva en station om 16 vindkraftverk med högre effekt, större rotordiameter och en placering längre mot nordväst, än den station om 21 verk, som regeringen givit tillstånd till år 2001. Regeringen har beslutat att inte avstå från att pröva tillåtligheten av verksamheten enligt den ändrade ansökan.

Att ansökan tillstyrks av kommunfullmäktige är en förutsättning för att regeringen ska kunna bevilja tillstånd (miljöbalken 17 kap. 1 §). Kommunfullmäktige har tillstyrkt den tidigare ansökan (13 december 1999, § 267).

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till yttrande.

Per-Olof Jacobsson (c) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (c).

Yrkanden:

  • Bror Lindahl (fp) yrkade i första hand att ärendet skulle återremitteras till kommunstyrelsen för att förslaget till yttrande skulle omarbetas i enlighet med vad han framfört. I det yrkandet instämde Roy Hansson (m) och Nils Ronquist (kd). I andra hand yrkade Bror Lindahl (fp) "att en ny prövning görs".
  • Björn Jansson (s) avstyrkte yrkandena och yrkade att kommunstyrelsens förslag skulle bifallas.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på frågan om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och förklarade sig anse att fullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. Omröstning begärdes och fullmäktige godkände följande proposition. JA för att ärendet ska avgöras idag. NEJ för att ärendet ska återremitteras. 53 ledamöter röstade ja och 17 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Fullmäktige hade således beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställde sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och Bror Lindahls yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Yttrande avges i överensstämmelse med kommunstyrelsens förslag.

Reservation:
Bror Lindahl (fp), Jan Lindell (fp) och Gunnar Tinge (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för Bror Lindahls yrkanden.