Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anmälan/ansökan enskilt avlopp

Följande uppgifter ska bifogas ansökan/anmälan:

 1. En situationsplanen ska alltid bifogas ansökan/anmälan och anges i lämplig skala ca 1:500. Kontakta Lantmäteriet för karta. Situationsplanen ska vara en skalenlig skiss där hela avloppsanordningen är inritad. Tänkt placering samt avstånd från denna till bland annat vattentäkter, hus, ytvatten och fastighetsgränser m.m. ska redovisas. Även provgroparnas plats ska markeras och vara numrerade.

  Kontrollera att följande finns med på situationsplan:
  • Uppställningsplats för slamtömningsfordon.
  • Befintliga och planerade byggnader på fastigheten.
  • Förslag på placering av avloppsanläggningen med måttangivelser, inklusive ledningsdragningen från byggnaden fram till utsläppspunkt eller sluten tank. 
  • Plats för provgropar numreras på situationsplanen. 
  • Dricksvattenbrunnar inom 200 m från anläggningen, befintliga och planerade (även om de inte används). 
  • Borrhål för bergvärme inom 200 m från anläggningen och ytjordvärme inom egen fastighet. 
  • Utsläppspunkt. 
  • Diken, vattendrag och annat ytvatten inom 100 m från anläggningen. 
  • Avstånd till eventuellt ytvatten (vattendrag, å, sjö eller hav). 
  • Marklutning i form av nivåkurvor eller pilar.
  • Skalstock med lämplig skala och norrpil. .
 2. En teknisk beskrivning som beskriver avloppsanläggningens funktion, dimensionering, läge i förhållande till grundvattnet etc.
 3. Oberoende funktionstest som visar anläggningens reningskapacitet avseende fosfor (Ptot), kväve (Ntot), biologiskt syreförbrukande ämnen (BOD7) samt effekt på smittämnen i avloppsvattnet (gäller ej för infiltration).
 4. Serviceavtal med leverantör (gäller ej för infiltration).
 5. Beskrivning av skötsel och eventuell egenkontroll (gäller ej för infiltration).

Kontrollera att ansökan/anmälan är fullständigt ifylld, komplett med bilagor samt underskriven av behörig person.