Kontakt

Annette Glover
Projektsamordnare
Telefon: 0498-26 94 35
E-post: annette.glover@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Interreg

Det finns ett flertal territoriella program inom EU, även kallade interreg. Två exempel är Central Baltic och Östersjöprogrammet. Läs mer om Central Baltic och Östersjöprogrammet via länkar på den här sidan.

Central Baltic

Region Gotland har aktivt arbetat med utformningen av det nya programmet för Central Baltic 2014–2020.

Medfinansiering

Det krävs 25 % i medfinansiering för partners i Sverige, Finland och Åland och 15 % medfinansiering för partners från Estland och Lettland.

Vem kan söka?

Både offentliga och privata aktörer kan söka. För att söka krävs att det är minst två partners i projektet från två olika länder inom programgeografin.

Vad kan man söka för?

Central Baltic programmet 2014-2020 har valt att arbeta fyra tematiskt mål:

  1. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

  2. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser

  3. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

  4. Att investera I utbildning, färdigheter och livslångt lärande

Programmet omfattas även av två horisontella mål:

  1. Förbättrad tillgänglighet till och användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik)

  2. Stöd till skiftet mot en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Mer information

På Central Baltics hemsida finns aktuell information om programmet, till exempel när utlysningar sker. Läs mer på www.centralbaltic.eu 

På Gotland kan kontakt tas med Annette Glover på telefon 0498-269435.