Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkyrka: Vale 1:2 A, 1:3, 1:5, 1:16, 1:17 grannlag

Grannlag som ligger avsides i socknen bestående av tre parter varav två ligger tätt intill varandra.

Huvudparten består av en obetydligt förändrad tvåvånings parstuga med två flyglar samt ladugård med portlider.

Till de övriga parterna hör envånings parstugor och ekonomibyggnader från slutet av 1800-talet, något förändrad.