Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkyrka: Sorby 1:16, 1:8, 1:28

Granlag bestående av tre kvarvarande parter.

Till parterna på norra sidan av vägen hör två från början identiska manbyggnader från 1840-talet varav nordvästra parten är kraftigt förändrad. Till parten hör en säregen ladugård med rik ornamentik från 1880-talet.

Nordöstra partens manbyggnad är mycket lite förändrad.

Till parten på södra sidan av vägen hör en tidig 1800-tals parstuga renoverad i sekelskiftesstil.