Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn: Områdets historia

I området finns få forntida lämningar. En mesolitisk stenåldersboplats är funnen vid Katthammarsvik.

Enstaka lösfynd och ett bronsåldersröse vid kusten talar för bosättning under bronsålder.

Från yngre järnålder härstammar troligen den fornborg som ligger på Grogarnsbergets norra udde.

Spridda lösfynd och enstaka slipskårestenar vittnar om vikingatida aktivitet.

Förutom kyrkan finns inga kända bebyggelselämningar från medeltid.

Från nedgångsperioden under 1500- och 1600-talet är sju ödegårdar kända. Vid 1600-talets mitt fanns 22 gårdar i socknen, varav ett kronohemman. Ungefär hälften av gårdarna var förhållandevis stora. Störst var Grogarns med 16 tunnland åker och 26 mansslätt äng.

Skattläggningskartan från 1700 visar på små åkrar intill gårdarna men också perifert liggande åkrar. Den största koncentrationen låg i området intill Bengts, Rodarve och Hassle. Mellan åkertegarna låg ängs- och hagmarker, som upptog en stor areal. Gårdslägena är i flera fall än i dag desamma, något som också gäller vägsträckningen. En stor del av 1700-talets åkrar är ännu i bruk.

Med laga skiftet på 1800-talet slogs åkrarna ihop till större enheter och sänka områden öster om kyrkan och i dalen söder om Herrvik dikades och odlades upp. Större delen av ängsmarken och även en del hagmark omvandlades till åker.

Uppodlingsgraden var vid 1900-talets början stor liksom den är än i dag. Endast perifert liggande åkrar och åkrar på mager mark har nu återgått till bete. Under 1800-talet tillkom ett flertal småfastigheter i anslutning till vägarna.