Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Odlingslandskapet: Östergarn

Östergarn har efter gotländska förhållanden ett ovanligt kuperat landskap.
Socknen präglas av två större klintsystem - Grogarnsberget och Östergarnsberget - med mellanliggande jordbruks- och betesmarker.

Vegetationen på klintarna är mager. Nedanför klintarna växer ofta lövträd. Där är betesmarker, medan åkermarkerna ligger mer centralt.

Östergarnsberget och Grogarnsberget utgör låga bergsområden som båda har starkt hävdpräglad vegetation och utgör naturbetesmarker med stort naturvärde. De båda bergen erbjuder storslagna utsikter över det omgivande småskaliga kulturlandskapet.

Östergarnsholm

Östergarnsholm är cirka 200 ha stor och uppbyggd av strandgrus men saknar trädvegetation. Ett stort alvarområde dominerar ön. Även fuktiga partier finns och en del av stränderna är strandängsartade.

Strandängar och hedbeten

Kusten väster om Katthammarsvik är flack och består av strandängar och hedbeten medan den övriga kusten har steniga strandvallar med mer eller mindre utpräglad klintkant längs med stranden. Vid Sandvik i söder finns sandstrand.

Inom området finns sammanlagt 44 ängs- och hagmarksobjekt. Av dessa är 13 hektar fördelade på tre objekt havsstrandäng.

En övervägande del av de betespräglade markerna utgörs av utmärker som saknar eller i vissa fall har ett svagt bete. Till de största och värdefullaste hör Östergarnsholm som har god hävd och Grogarnsberget där hävden är något svag. Prästänget invid Östergarns kyrka, ett mycket värdefullt ange, utgör den enda hävdade slåttermarken i området.