Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn, Östergarn

Östergarn kyrkby ligger i en vägkrök i skydd av en hög klint åt söder. Med sitt låga torn är kyrkan inte synlig på långt håll i landskapet. Kyrka, prästgård och skola utgör i den specifika naturmiljön en ovanligt förtätad bebyggelsemiljö med höga kultur- och estetiska värden.

Kyrkbyn omfattar kyrka och prästgård med ett stort änge öster om kyrkan.

Här finns också skolan, mittemot kyrkan på andra sidan landsvägen. Samt tre villor byggda under 1900- och 2000-tal utefter Lassar kvior.

Bebyggelsens framväxt

I början av 1700 talet låg kyrkan och prästgården avskilt vid vägen mellan Katthammarsvik och Herrvik i närheten av det östligaste av tre jordbrukscentra i socknen. 

Dalen väster om Grogarnsberget var då ännu inte uppodlad.

Katthammarsvik tog emot det mesta av socknens expanderande befolkningen under 1800-talet och det uppförs därför endast ett fåtal byggnader inklusive skolan i närheten av kyrkan.

Denna utvecklingstrend fortsätter in i 1900-talet och det är först på 1940-talet som nya byggnader uppförs väster om kyrkan på andra sidan vägen som leder in till Katthammarsvik på gården Gannes marker.