Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn: Katthammars 1:13 Katthamra Kalkpatrongård (byggnadsminne)

Katthamra är en av Gotlands mest kända gårdar. Detta hänger dels samman med att byggnaderna är uppförda i en för ön sällsynt herrgårdsstil med storartad invändig målningsskrud av Jonas Torssén. Dels hänger det samman med namnkunniga ägare som Jacob Dubbe och släkten Hägg. De senare kom att inneha Katthamra i 150 år.

Under gårdens glansdagar, på 1700- och 1800-talen, kom den huvudsakliga inkomsten från kalkhanteringen.

Bebyggelsen omfattar manbyggnad, söder- och norrflygel, vedbod med bodlänga och dass, hönshus, tvättstuga, smedja, trädgårdsdass, storgårdsdass, källare, vandrarhem samt kalklada. Hit hör även hägnader i trä och sten med grindstolpar, portar och grindar samt statyer, brunn, dammar och flaggstång samt tomtmark.

Manbyggnad

Manbyggnaden, ett stenhus, byggdes som parstuga på 1700-talet. Byggnaden erhöll 1805 en hög övervåning med brutet och valmat tak som senare tillfogades en liten välvd frontespis på vardera långsidan.

Entrén är ovanligt påkostad i en gustaviansk utformning med en stor staty av Diana placerad i en välvd nisch ovanför dörren.

Flyglar

Manbyggnaden flankeras av två stenflyglar (en våning höga) med vardera tre branta tegeltäckta takfall. Takfallen inåt gården har säregna barockfrontespisar från 1700-talet.

Flyglarna fick under 1800-talets senare hälft påbyggnader bestående av utvändiga trapphus och arkader i trä.

Den södra flygelns nedervåning har tidigare varit brygghus och källare, i nyare tid inredd till pub och restaurang med det stora spiskomplexet bevarat.

Vindsvåningen består av konstnären och arkitekten Axel Herman Häggs ateljé. Norra flygeln är inredd till bostad.

Manbyggnad och flyglar sammanbinds med portar i trä med snidade överstycken.

Trädgården

Trädgården omges av trästaket på stensocklar samt av stenmurar med putsade stengrindstolpar. På storgården finns två gårdsflyglar, ritade av Axel Herman Hägg, med rödfärgade träväggar med locklistpanel och spåntak.

Bodlänga och dass

Till norra storgårdsflygeln är tillfogat en bodlänga med oregelbundet takfall och dass i samma stil.

Strax utanför finns ytterligare ett dass med kvadratisk plan och med 4-sidigt takfall i likartad utformning.

Intill finns en källare i sten med tegeltak.

Vandrarhemmet

Mellan gårdsflyglarna står vandrarhemmet i sten under tegeltak, från 1951.

Övriga byggnader och miljöer

Mot sydväst, i trädgårdens utkant, finns en tvättstuga i sten under tegeltäckt pulpettak, ett panelat dass i trä med lanterninförsett papptak samt en före detta smedja (numera sommarstuga) i sten under tegeltak.

Vid gårdens uppfart står den stora kalkladan/magasinet från 1880-talets början. Ladan är uppförd i i sten under brant tegeltak. Härifrån går en allé upp till gården kantad av staket och två fiskdammar.

KÄLLA: Beslut om Byggnadsminne, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-01-19. Dnr 221-2309-98

Manbyggnaden

Manbyggnaden, ett stenhus, byggdes som parstuga på 1700-talet. Byggnaden erhöll 1805 en hög övervåning med brutet och valmat tak som senare tillfogades en liten välvd frontespis på vardera långsidan. Entrén är ovanligt påkostad i en gustaviansk utformning med en stor staty av Diana placerad i en välvd nisch ovanför dörren.

Flyglarna

Manbyggnaden flankeras av två en-vånigs stenflyglar med vardera tre branta tegeltäckta takfall, varav takfallen inåt gården har säregna barockfrontespisar från 1700-talet. Flyglarna fick under 1800-talets senare hälft påbyggnader bestående av utvändiga trapphus och arkader i trä.

Herman Häggs ateljé

Den södra flygelns nedervåning har tidigare varit brygghus och källare, i nyare tid inredd till pub och restaurang med det stora spiskomplexet bevarat. Vindsvåningen består av konstnären och arkitekten Axel Herman Häggs ateljé. Norra flygeln är inredd till bostad. Manbyggnad och flyglar sammanbinds med portar i trä med snidade överstycken.

Trädgården

Trädgården omges av trästaket på stensocklar samt av stenmurar med putsade stengrindstolpar. På storgården finns två gårdsflyglar, ritade av Axel Herman Hägg, med rödfärgade träväggar med locklistpanel och spåntak.

Bodlänga

Till norra storgårdsflygeln är tillfogat en bodlänga med oregelbundet takfall och dass i samma stil. Strax utanför finns ytterligare ett dass med kvadratisk plan och med 4-sidigt takfall i likartad utformning. Intill finns en källare i sten med tegeltak. Mellan gårdsflyglarna står vandrarhemmet i sten under tegeltak, från ca 1951.

Tvättstuga

Mot sydväst, i trädgårdens utkant, finns en tvättstuga i sten under tegeltäckt pulpettak, ett panelat dass i trä med lanterninförsett papptak samt en före detta smedja (numera sommarstuga) i sten under tegeltak.

Stenladan

Vid gårdens uppfart står den stora kalkladan/magasinet från 1880-talets början. Ladan är uppförd i i sten under brant tegeltak. Härifrån går en allé upp till gården kantad av staket och två fiskdammar.

KÄLLA: Beslut om Byggnadsminne, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-01-19. Dnr 221-2309-98