Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn: Prästgården 1:5 Prästgård

I prästgården nordväst om kyrkan, ingår åtta byggnader från 1700-, 1800- och 1900-talen. Huvudbyggnad, två flyglar och fem komplementbyggnader.

Fastigheten är ett typexempel på prästgårdar. Lillgårdens bebyggelse är välbevarad. Storgårdens ekonomibyggnader har rivits. Storgården har blivit öppet grönområde.

De återstående byggnaderna utgör dock ett viktigt kulturhistoriskt byggnadsbestånd och viktig bebyggelsemiljö i kyrkans närhet.

Bebyggelsens utveckling

Under 1700-talets sista kvartal uppfördes en ny mangårdsbyggnad samt flera andra byggnader i sten vilka samtliga rivits.

På 1930-talet uppfördes en ny flygelbyggnad, inredd till konfirmandrum och tvättstuga.

En ny ekonomibyggnad med redskapsbod och vedbod uppfördes 1950 nordväst om den gamla vedboden. Den har senare kommit att användas till garage.

En kalkstensmur liknande den gamla byggdes 1960 i norr och väster.

En mindre ekonomibyggnad avsedd som församlingens personalutrymme uppfördes på 1990-talet beläget öster om huvudbyggnaden.