Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarnsholmen 1.1 Fyrplats mm Byggnadsminne

Östergarnsholm är cirka 200 ha stor och uppbyggd av strandgrus men saknar trädvegetation. Ett stort alvarområde dominerar ön. Även fuktiga partier finns och en del av stränderna är strandängsartade.

På ön finns fyra fyrbyggnader, den äldsta från 1817.

När denna 1849 byggdes om till en lantiljefyr uppfördes en tillfällig öppen stenkolsfyr.

1918 uppfördes ett nytt fyrtorn 1918 och på västra udden en mindre AGA-fyr 1921.

Här finns också lämningar av flera fyrar, varav det gamla fyrtornet byggt 1817-1818 är byggnadsminnesmärke. I närheten står en stenkolsfyr från 1849 av Anders Polheimers typ, som användes under uppförandet av den nya fyren på östra sidan av ön.

På ön finns också ruiner efter ett tidigare fyrvaktarboställe.

En förhistorisk fornborg vittnar om att människor utnyttjat Östergarnsholm sedan lång tid tillbaka.

Östergarnsholme rymmer flera förhistoriska lämningar såsom gravar och en i berghällen inristad kompassros. Den västra (gamla) fyrplatsen är uppförd inom en stor fornborg.

 

Holmen har under århundraden varit en fiskesamfällighet för flertalet socknar. På södra udden fanns ett fiskeläge för Gammelgarn och Östergarns socknar. På norra kanten har två fiskelägen för socknarna Kräklingbo, Anga, Norrlanda och Gothem.

Sammanlagt har genom tiderna funnits ett stort antal fiskebodar av sten, trä (skiftesverk-bulhus) eller enklare bodar och skurar uppförda i lä av naturliga klippor.

Utöver åtskilliga bodlämningar, ruiner och stenrader finns ytterligare sjömärken, kummel och stänger placerade på holmen och längs dess stränder.

Fiskebodarna har i takt med husbehovsfiskets avtagande lämnats öde, förfallit och mestadels försvunnit. Som enda bevarad fiskebod kvarstår i dag stenboden "Måsägget" på holmens södra udde. Boden har restaurerats av hembygdsföreningen.

Fyrarna

Gamla (västra) fyren uppfördes 1817. Den var först en täckt stenkolsfyr och Sveriges första nybyggda fyr enligt Löwenörnska principen.

År 1849 höjdes fyren och försågs med rovoljelampa och linsapparat i lanternin.

Under ombyggnadstiden uppfördes i närheten av fyren en provisorisk fyr av sten med öppen stenkolseld (enligt Polheimers princip). Den provisoriska fyren anses vara landets enda bevarade exemplar av sin typ.

År 1887 installerades i den gamla fyren fotogenlampa, som 1907 ersattes av luxljus. Fram till 1907 visade fyren fast vitt sken.

Gamla fyren släcktes år 1919, då den i bruk ännu varande fyren vid östra fyrplatsen stod färdig. Efter släckningen nedtogs gamla fyrens lanternin. I samband med detta överflyttades fyrapparaten från gamla fyren, men byttes redan år 1921 ut mot ett nytt maskineri och en planlins av tredje ordningen.

I närheten av den gamla fyren tändes år 1921 en ny fyr, Östergarns västra. Fyren vägleder fartyg i farleden mellan Gotland och holmen och består av en låg åttkantig fyrkur på betongfot.

Fyrplatsen Östergarnsholm avbemannades år 1965. Östergarnsholms östra fyr är ännu i automatiserad drift.

KÄLLA: Beslut om skyddsbestämmelser för Byggnadsminne, Länsstyrelsen Gotlands län 2004, Dnr 432-4873-03