Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö kyrka

Fårö kyrka är från 1324, eller något tidigare. Det är den enda gotländska kyrka som byggts om så radikalt att den mist det ursprungliga medeltida utseendet.

 

Under senare delen av 1700-talet revs ett lägre och smalare torn. Det ersattes av dagens högre torn med sin karakteristiska tornhuv och spira, krönt av en gulfärgad kyrktupp.

1761 togs fönster upp på norra långväggen. Dessa förnster är det som kanske mest bidrar till att det medeltida utseendet förlorats En annan synbar förändring är avsaknaden av stora pelare som stöd för stenvalven. Detta ger dock kyrkan ljus och rymd.

En omfattande ombyggnaden gjordes 1858- 1859, då tvärskeppet och sakristian tillkom och kyrkporten flyttades från södra sidan till tornet.

Den senaste renoveringen utfördes 2000-2001. Kyrkan vitputsades utvändigt och taket lades om. Interiört lagades puts på väggar och i tak. Den stora guldsolen över altaret renoverades liksom de målade tornspirorna från det himmelska Jerusalem över dörrarna till sakristian.

Bland kyrkans inventarier kan nämnas de båda Käutatavlorna, dopfunt samt processionskrucifix från 1300-talet.

Käutatavlorna målades 1618 respektive 1767. De beskriver två tillfällen då säljägare (käut på fårömål) från Fårö hamnat på isflak som drivit ut till havs, men också räddats när nått iland. På den äldre tavlan finns en unik avbildning av Visborgs slott.