Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Verkegards 7:1, 1:3, 1:30 grannlag (byggnadsminne)

Treparts grannlag som ligger på rad nära varandra. 

7:1 har ladugård med agtak, friliggande tröskvandring med agtak, basturoch källare.

1:3 har ett lambgift med agtak och ladugård med lider.

Verkegards 7:1 är byggnadsminnesförklarad. Det är den mellersta av tre tätt liggande gårdsparter. Gården ligger på en svag höjdsträckning omgiven av ett ålderdomligt kulturlandskap med sten- och bandtunar.

Århundradenas markanvändning kan tydligt kan avläsas i före detta åkrar, hagar, vägar och hägnader.

Fastigheten består av en manbyggnad med bakbygge i sten under brutet tegeltak.

Här finns också ett antal ekonomibyggnader, snickarbod, smedja, källare, bastu/kölna, ladugård, tröskvandring, gris/lammhus, stall, gris- och hönshus med vagnsbod, vedbod med magasin, diverse småbodar och dass.

Ekonomibyggnaderna är byggda av sten och trä, en del med ag- eller faltak, de flesta uppförda under 1800-talet.

Mangården omgärdas av spjälstaket, band- och halvtunar och tre trädgårdar med ett delvis bevarat äldre växtmaterial. Standtun omgärdar en före detta köksträdgård.

KÄLLA: Beslut: Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2000-07-12.

 

REGIONALA SÄRDRAG: Fårö Verkegards 1:3, 7:1
Ekonomibyggnader med ag- och faltak.
7:1 Ladugård och friliggande tröskvandring med ag-tak.

Linbastu och kölna.
1:3 Lambgift med agtak