Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Stora Gasmora 4:17 och 4:18 grannlag

Gård med två parter. Till huvudparten hör en stor 1700-tals tvåvåningsbyggnad och stora ekonomibyggnader.

Till den andra parten hör en tidig 1800-tals parstuga med brutet tak med samma proportioner som de på Ava.

Här finns också bullada, bulmagasin med tegeltak samt en stor linbastu.

 

Gårdsbebyggelse är omgiven av bördiga åkrar, betade strand- och alvarmarker inramade av välbevarade hängnader i sten och trä samt gårdsmiljöer från 1700- och tidigt 1800-tal.

Stora Gasmora har tidigare varit det största jordbruket på Fårö.

Under 1990-talet ersattes jordbruket av en hotell- och konferensverksamhet.

En ny huvudbyggnaden uppfördes 2004 som ersättning för en nedbrunnen äldre lada. Byggnaden, ritad av arkitektkontoret Brunnberg & Forshed är en intressant nytolkning av gotländsk byggnadstradition.

REGIONALA SÄRDRAG:
Stora Gåsemora 4:17 och 4:18

Stor linbastu hör till parterna