Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Nystugu 1.2 gårdsmiljö

Gårdsmiljö med 1800-tals stenbebyggelse och en ladugård med agtak. Smedja finns på västra sidan av vägen.

 

Ladugården vid landsvägen har ett traditionellt agtak.

Endast några få ladugårdar har tröskhus tillfogade på ladugårdens baksida likt denna. Det har alltid varit svårt att få tätt i vinklarna på taket, varför man oftast undvek att bygga på detta sätt.

I detta fall har tröskhuset senare byggts om till vagnsbod.

Gården är en del av Svärtums grannlag med bebyggelse längs den gamla landsvägen tillhörande Nystugu, Ringvide, Simunds, Lilla och Stora Gasmora.

Bebyggelsen ligger omgivna av bördiga åkrar i sluttningen ner mot Gasmorhammar.

Regionala särdrag: Ladugård med agtak