Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Lauter 1:54, 1:68, 1:139 grannlag

Vid Lauters finns ett kulturlandskap med representation från många historiska skeden.

I mitten av 1600-talet brändes kalk i relativt stor omfattning och ute på Lautershorn finns ännu rester av kalkugnar kvar.

Den framgångsrika verksamheten visar sig idag i Blesselska huset (Lauter 1:54) byggt av kalkpatronen vid Lauters 1783. Det är en stor djup byggning relativt oförändrad med en planlösning som påminner om fastlandets herrgårdar.

Övrig bebyggelse vid Lauters vid 1:68 och 1:139 är huvudsakligen från tidigt 1800-tal. 

Vid Lauters stainkalm finns lämningar efter en förhistorisk gård med husgrunder och fornåkrar. Den äldre bebyggelsen ligger invid den gamla huvudvägen som går mellan Lauterhorn och kyrkan. Odlingsmarkerna ligger väster om vägen, och öster om vägen mot hedmarkerna i norr.