Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Lansa 1:22, 1:29, 7:1 grannlag

Grannlaget består av tre kvarvarande parter vars manbyggnader ligger mycket tätt inpå varandra och visar en ålderdomlig bebyggelsestruktur.

Miljön har utvecklats med byggnader från olika tider.

Till mellersta parten 7:1 hör en 1700-tals parstuga med karaktäristiska proportioner och en stenlada med agtak.

Till norra parten 1:22 hör en manbyggnad från början av 1800-talet med äldre bakbygge och en källare med påbyggt magasin. Tidigare har flertalet av uthusen haft agtak.


Kring Lansa är landskapet lövrikt och lummigt med rester av ängen som hävdats långt fram i tiden. Åkrarna är små och har brukats i århundraden.

Här och var finns förhistoriska åkrar som idag är betesmark. Området är rikt på fornlämningar från järnålder och framåt.

I Bagghagen sydost om Marpes finns bronsåldersröse, skeppssättning, järnåldersgravar och rester av husgrunder.

I området finns också kalkugnar och tjärdalar från senare tid.
 

 

REGIONALA SÄRDRAG: Fårö: Lansa 7.1
Stenlada med agtak