Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Langhammars 1:11, 1:13 gårdsmiljö

Gården består av två parter som ligger på sluttningen not havet.

Till norra parten hör en sen 1800-talsbebyggelse. I samband med en reparation av skorstenen hittades en sten med runor. Denna förvaras nu i Fårö kyrka.

Bostadshuset på den södra parten, en parstuga, byggdes 1725 och höjdes till två våningar 1842.

Intill gårdarna står den gemensamma väderkvarnen - en traditionell holländare med vridbar hätta.

Kring gården finns ett i det närmaste oförändrat 1600-tals kulturlandskap. Små åkrar finns närmast gårdarna med änges- och hagmark på de steniga partierna ute mot havet åt norr.

Åkrarnas terrasseringar i landskapet tyder på lång kontinuitet av bruk.

Vid dyänget österut finns ängesmarker med spår och rester av en medeltida gård.