Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Dämba: 1:21, 1:27, 1:28 grannlag

Bebyggelsemiljö som har stor betydelse för landskapet med sin samlade bystruktur intakt även om de enskilda byggnaderna delvis är förändrade.

Dämba består av en äldre gårdsgruppering samt en enskilt belägen gård nere vid Dämbaträsk.

Ett bostadshus i grannlaget är modernare (Dämba 1:17). I övrigt bebyggelsen traditionellt utformad i sten med undantag för enstaka uthus.

Odlingsmarkerna hade redan på 1600-talet en god arrondering. Då som nu odlades marken dels kring gårdarna och dels på västra sidan av Dämbaträsk.

Under 1800- och 1900-talet har ytterligare uppodlingar av ängsmarken skett.

På utmarkerna finns även två kvarnar, idag inredda som fritidshus.

Här finns även en före detta lada som inreddes till biograf av Ingmar Bergman .

Till grannlaget hör också Dämba 1.44 Kvarn