Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bondans 1:13 gårdsmiljö (byggnadsminne)

Denna part av Bondans skiftades ut 1783, då nyodlingar ägde rum på Fårö och alla tänkbara marker utnyttjades.

Gården ligger öppet i ett ödsligt hedmarkslandskap med få, små och steniga åkrar och vida lammbeten.

Den södra parten vid Bondans är ett bra exempel på hur en gård kunde se ut på 1700- och 1800-talen. Gården har ingen uppdelning på storgård och lillgård – byggnaderna ligger utspridda i en elipsformad klunga.

Stenmurar omger delvis gården, bland annat finns en helt omgärdad före detta köksträdgård.

Bondans samtliga byggnader är uppförda i sten, till största del tillkomna under 1800-talet.

Manbyggnaden är en parstuga uppförd 1783 med senare tillbyggt köks- och bakbygge med brygghus under tegeltak.

Ladugården är agtäckt, liksom en mindre bodlänga.

Ladan med dess tröskhus täcks av faltak.

Vidare finns källare och magasin med gåshus under tegeltak.

Linbastun med kölna och den ovala källaren är båda valvslagna och har torvtak.

KÄLLA: Beslut: Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1987-12-07.

REGIONALA SÄRDRAG: Fårö: BONDANS 1:13
Ladugård och mindre bodlänga med agtak.
Linbastun med kölna