Kontakt

Pjäsens äldreboende
Besöksadress: Pjäsgatan 10-12, 621 38 Visby

Enhetschef
Våningsplan 1
Telefon: 0498-25 70 71

Enhetschef
Våningsplan 2
Telefon: 0498-25 70 88

Enhetschef
Våningsplan 3 och 4
Telefon: 0498-25 70 86

Administrativ assistent
Telefon: 0498-25 70 78

Sjuksköterska
Telefon: 0498- 25 70 79

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pjäsen 1

Pjäsen är ett av vårat största boende med totalt 100 lägenheter fördelat på 4 plan. Alla lägenheter har egen tvättmaskin. Totalt har vi 10 avdelningar. Möjlighet till parboende finns.  Vi finns centralt i Visby med trädgård och stor damm. 

Pjäsen plan 1 består av 30 lägenheter för personer med demenssjukdom fördelat på 3 avdelningar. Vi öppnar ofta upp mellan avdelningarna och har gemensamma aktiviteter över planet. Lägenheterna ligger på markplan och vi har egna innegårdar med asfalterade gångar där alla tryggt kan gå ut och in. 

Kontakt Enhetschef: 0498-257071
Kontakt Sjuksköterska: 0498-257079
Avdelning 1A: 0498-257072
Avdelning 1B: 0498-257074
Avdelning 1C: 0498-257075
 

Regionens särskilda boende
 
Vi arbetarar efter regionens grundläggande värderingar förtroende, omtanke samt delaktighet och ansvarar för 406 platser som är fördelat på 11 boenden. Vi ansvara även för en korttidsenhet som är belägen på Korpen i Visby med 36 platser.  

Insatsen särskilt boende riktar sig främst till äldre personer som är i behov av särskilt stöd och vars behov av service och omvårdnad inte kan tillgodoses i det ordinära boendet. Även yngre personer med behov av särskilt stöd vars behov av service och omvårdnad i det ordinära boendet inte kan tillgodoses, beviljas beslut om särskilt boende.

Service och omvårdnad
Den enskildes fysiska, psykiska och sociala behov av stöd tillgodoses inom beslut för insatsen särskilt boende. Stödet ges med ett hälsofrämjande förhållningssätt. Det är viktigt att bevara de funktioner som man klarar av och kan fortsätta utföra.

Bemanning
2016 infördes en förtydligande ändring i socialtjänstförordningen som anger tillgången av personal dygnet runt i den utsträckningen att personal utan dröjsmål ska kunna uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.

Socialt innehåll
Det sociala innehållet i insatsen bestå av stöd och hjälp vid promenader, samtal och läsning samt stöd i att bibehålla det sociala nätverket.

Mat och måltider
Dagligen serveras frukost, lunch, middag och tre mellanmål. Den enskilde har dygnet runt möjlighet att tillgodose sitt individuella behov av energi, näring och vätska i den form och på det sätt som passar individen bäst.

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor samt respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Vården ska så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med den boende. Den enskilde har rätt att få information om sitt hälsotillstånd, om behandlingar och medicin som kan erbjudas. Enheterna har överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnden om läkarinsatser på särskilda boenden och för korttidsplats.

Funktionsstöd och rehabilitering
Vård och omsorgen präglas av ett rehabiliterande förhållningssätt där den enskildes funktioner tas till vara i det dagliga livet. Detta bidrar till att den enskilde får förutsättningar att leva sitt liv med så hög grad av livskvalitet, hälsa och oberoende som möjligt.

BPSD (förklaring)
BPSD-teamet består i av erfarna och specialutbildade medarbetare i Region Gotlands äldreomsorg. handledning och kunskap i frågor som rör personer med demenssjukdomar. Bistå personalen vid akuta påfrestningar där den egna kunskapen inte räcker till eller för att bidra med nya infallsvinklar.

Synpunkter och klagomål på verksamheten
Att lämna synpunkter och klagomål är en viktig informationskälla för att åtgärda brister och för att identifiera områden som behöver förbättras och utvecklas.