Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lärplattformen Schoolsoft

Lärplattformen SchoolSoft är en internetbaserad kanal för kommunikation mellan förskola/grundskola, elever och deras vårdnadshavare. Tillgång till Schoolsoft finns vid för- och grundskolor på Gotland. 

Programmet är helt webbaserat och kan användas överallt där det finns en dator med internetuppkoppling - dygnet runt.

Lärplattformen underlättar för förskola och grundskola att informera om barns och elevers vardag och ger vårdnadshavare möjlighet att följa sitt barns utveckling. Eleverna får stöd i sin skolgång där det på ämnessidorna finns möjlighet att få tillgång till läxor, prov, planeringar, viktiga dokument m.m. 

Schoolsoft underlättar det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för lärar/pedagoger utifrån den basnivå som är beslutad. Möjlighet finns med bland annat att hantera närvaro, provscheman, planeringar, nyheter, elevinlämningar, forum och mycket mer.

Säkerhet

För säker användning har Schoolsoft en autentisering vid inloggning, vilket innebär att både behörighetsnivå och lösenord krävs för inloggning. De olika behörighetsrollerna berättigar till åtkomst av begränsade delar av plattformen. Varje användare har en personlig startsida med den information som behörigheten tillåter.

Detta får du tillgång till i Schoolsoft

 

Vårdnadshavare i förskola

  • Tillgång till information, dygnet runt.
  • Information om förskolans planering och om det händer något extra eller om barnet behöver ta med någon extra utrustning till förskolan
  • Möjlighet att kontinuerligt följa barnets utveckling under hela förskoletiden.
  • Möjlighet att sjukanmäla barnet eller informera om det vid enstaka tillfällen blir förändring av hämtnings- och lämningstider.
  • Inför utvecklingssamtal ta del omdömen mm som förberedelse inför samtalet

Vårdnadshavare och elev i grundskolan/särskola

  • Tillgång till information, dygnet runt. Nyheter, aktiviteter lov, idrottsdagar, skolfotografering mm
  • Enkelt sjukanmäla eller anmäla annan frånvaro för barnet
  • Ta del av skolans närvarovarorapportering
  • Lektionsplanering, provschema och resultat
  • Omdömen inför utvecklingssamtal och IUP