Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunalt partnerskap tillsammans med Tanzania

Region Gotland har haft ett långvarigt samarbete med distriktet Kibaha i Tanzania. Samarbetspartners har varit Kibaha Education Centre (KEC) och Kibaha Town Counsil (KTC).

Samarbetet har varit organiserat som kommunalt partnerskap och projekt avseende vatten och avlopp, avfallshantering och kulturfrågor och har genomförts sedan början av 2000-talet. Projekten har finansierats helt genom medel från Sala Ida (Swedish Association of Local Authorities and Regions International Development Agency) och sedan år 2010 från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling.

Gender Equity project

Gender Equity project är ett treårigt internationellt samarbetsprojekt med fokus på att minska ojämlikhet mellan könen i beslutsfattande organ. Projektet löper under åren 2019-2022 och finansieras genom ICLD. 

Projektledare: Eva Flemming, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
E-post: eva.flemming@gotland.se

Läs mer Gotland and Kibaha, Tanzania | ICLD

Together Towards Sustainable Development Goals 

Together Towards Sustainable Development Goals är ett internationellt samarbetsprojekt.

Projektet syftar till att skapa medvetenhet och engagemang för arbetet mot globala målen bland studenter och intressenter i skolor i Kibaha och på Wisbygymnasiet. Metoden är att gemensamt analysera styrkor och svagheter I en dialogbaserad process i respektive organisation. Därefter ska man ta fram en handlingsplan kring hur man kan implementera arbetet mot FN:s globala mål i undervisningen på skolorna. Genom att skapa medvetenhet hos unga om kopplingen mellan det lokala och globala, kommer skolans bidrag i arbetet mot de globala målen att öka.

Projektet löper under åren 2021-2023 och finansieras genom ICLD. 

Projektledare: Eva Flemming, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
E-post: eva.flemming@gotland.se