Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionalt forum för kulturutveckling

Regionalt forum för kulturutveckling (RFKU) är ett forum bestående av konsulenter, utvecklare, sakkunniga och strateg, som arbetar tillsammans för kulturutveckling i regionen.

Forumet består av de olika konstområdenas konsulenter och kulturutvecklaren under ledning av den regionala kulturstrategen. Dessa bildar ett nätverk för samordnad kulturutveckling. Forumet arbetar utefter följande riktlinjer:

  • Arbetar med frågor som är relevanta för att utveckla kulturen och har framåtsyftande förhållningssätt och metoder.
  • Är ett forum vars syfte är att ha en bred och djup kännedom inom kulturområdet (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt) och arbeta för ett helhetstänkande inom och mellan respektive område.
  • Fungerar som en remissinstans och är rådgivande, men har inte mandat att vara beslutande utanför forumet. Rådgivande kan gälla vid prioriteringar och förslag som sedan kan vara en grund för förslag till beslut i nämnd.

Forumet handlägger inte ansökningar och representerar inte en särskild organisation eller institution.

Medlemmarna möts några gånger per termin.