Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Styrande dokument, handlingsplaner och policys

Region Gotlands arbete med ekologisk hållbarhet styrs av de strategier, handlingsplaner, program och policys som beslutas av våra förtroendevalda politiker. På den här sidan listas de aktuella dokument som styr vårt arbete med miljö, klimat och energifrågor.

Aktuella styrande dokument 

I listan nedan kan du läsa mer om de dokument som styr vår verksamhet i vårt arbete med ekologisk hållbarhet. Som en del av Region Gotlands verksamhetsutveckling uppdateras listan löpande när nya dokument tillkommer, likväl som att andra fasas ut. 

Region Gotlands miljöpolicy

Antagen av regionfullmäktige 13 oktober 2015.

  • Miljöansvar och hållbar utveckling för att förverkliga Gotland som ekokommun ska konsekvent och medvetet integreras och tydliggöras i samtliga våra verksamheter. Detta ska framgå av budget, styrkort och årlig redovisning.
  • Vi ska i våra verksamheter erbjuda invånare och näringsliv på Gotland, infrastruktur och metoder som leder till att Gotland blir ett ekologiskt hållbart samhälle till år 2025.
  • Vi ska bidra till att uppnå vårt övergripande mål ett hållbart samhälle på Gotland, genom egna miljöförbättrande åtgärder och goda exempel på miljöarbete.
  • Miljökrav enligt lagstiftningen ska klaras med god marginal i alla egna bolag och förvaltningar samt hos upphandlade entreprenörer.
  • Varje nämnd tar ansvar för att styra enligt miljöprogrammets intentioner och tydliggör detta i chefsansvar och resursfördelning.