Kontakt

Jonas Nilsson 
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 50
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vatten på Gotland

Vem bestämmer över hur vi använder vattnet i samhället? Vems behov ska prioriteras? Kommer vattnet att räcka även i framtiden när klimatet förändras?

 

På en ö som Gotland kretsar mycket kring vatten. Det är många intressen som ska vägas samman. Jordbruk, bebyggelse och kalkindustri är tre faktorer som påverkar vattnet, var och en på sitt sätt. Till detta kan man dessutom lägga osäkerheten hur ett förändrat klimat kommer att påverka tillgången på vatten på ön. Grundvattennivåerna har de senaste åren varit onormalt låga, vilket resulterat i begränsningar av vattenanvändningen i det kommunala VA-nätet, till exempel i form av bevattningsförbud, men också sparkampanjer och information. 

De senaste åren har uppmärksamheten kring vattenfrågan ökat markant. I december 2017 avslutades ”Vatten på Gotland”, ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland. Projektet finansierades av Havs- och vattenmyndigheten och syftade till att öka den lokala samverkan och på sikt skapa en mer landskapsbaserad förvaltning av öns grund-, yt- och kustvatten. 

Projektet bestod av ett övergripande ramprojekt och totalt nio delprojekt. Region Gotland genomförde tre av dessa: 

  • Kretslopp vid nybyggnation undersökte hur det lokala omhändertagandet av slam från enskilda avlopp skulle kunna öka, 
  • Tillsyn och information kring vattenförsörjningslösning utvecklade en tillsynsmodell för borrade vatten- eller bergvärmebrunnar och tog också fram ett informationsmaterial samt
  • Samhällsekonomisk analys av Roma vattenskyddsområde.

Vattendialogen

Mellan 2014 och 2017 genomfördes också en heldagskonferens i slutet av varje år, Vattendialogen. Syftet var att skapa en mötesplats för alla vattenintresserade på Gotland, för inspiration och idéutbyte. Temat i december 2017 var Värdet på vatten med speciellt fokus på vattenförvaltning.

Ramprojektet är nu avslutat och konferensen arrangeras i fortsättningen av Blått centrum Gotland. Mer information om nästa konferens hittar du via länken campusgotland.uu.se.

Mer information kring de genomförda vattendialogerna och delprojekten finns på projektwebben: www.vattenpagotland.se.