Kontakt

Charlotta Rasmusson
Miljöhandläggare
Telefon: 0498-26 94 01
E-post: charlotta.rasmusson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Giftfri miljö och resurssnåla kretslopp

Giftfri miljö och resurssnåla kretslopp är en huvudstrategi i det nationella miljömålsarbetet.

Spridningen av miljögifter i naturen är ett av vår tids stora problem. Region Gotland har en del av ansvaret för att minska spridningen av miljögifter. Att uppnå en giftfri miljö är en lång och svår process i och med att många gifter lagras i mark, djur och växter. Därför är det viktigt att spridningen upphör så snart som möjligt.

Regionen arbetar för att uppnå detta mål bland annat genom att informera allmänheten om farorna med vissa kemikalier och produkter och att samla in så mycket utsorterat farligt avfall som möjligt. Regionen ska också minska omsättningen av skadliga ämnen genom att i sina verksamheter successivt välja miljövänligare produkter. Miljön ska vara fri från ämnen som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.