Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bergbrant i det kommunala naturreservatet Södra Hällarna.

Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper är skogsområden med stor betydelse för floran och faunan och utgör livsmiljö för rödlistade och hotade arter. 

Några exempel på naturtyper som klassas som nyckelbiotoper är; rasbranter, hassellundar, lövängar och rikkärr.

Den sammanlagda arealen av alla kända nyckelbiotoper motsvarar endast 1,5 procent av landets produktiva skogsmark.

Som skogsägare bör man alltid kontakta Skogsstyrelsen före en eventuell åtgärd i en nyckelbiotop då åtgärden kan vara samrådspliktig.

Naturvärden

Områden som inte uppfyller kraven för att klassas som nyckelbiotop kan ändå vara viktiga för den biologiska mångfalden, de klassificeras då enligt skogsstyrelsen som objekt med naturvärden och i naturvärdeskartan som ”naturvärden”. Med rätt skötsel kan dessa områden med tiden uppnå nyckelbiotopstatus.