Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Stigmyr i naturreservatet Hall-Hangvar.

Våtmarker

En våtmark definieras som mark där vatten finns över eller strax under markytan under stora delar av året. 

Oftast kan man avskilja en våtmark från övrig mark genom att kolla på växterna i området, det finns flera fuktighetsälskande växter som är lätta att känna igen som exempelvis Älggräs. Några olika typer av våtmarksområden är rikkärr, sumpskogar, vattendrag och strandängar.


Våtmarker fyller flera viktiga funktioner i naturen, nästan en tredjedel av fågelfaunan i Sverige är direkt beroende av våtmarkerna. Även för växter och mossor är våtmarkerna ytterst viktiga växtplatser. På Gotland hyser våtmarkerna närmare 200 olika hotade arter.
Våtmarker fyller även en viktig ekologisk funktion som näringsfällor och utjämnare av vattenflöden.

Region Gotland har som mål att arealen våtmarker på Gotland inte ska minska genom beslut om ändrad markanvändning.