Kontakt

Telefon
Respektive kurator söks via,
Växeln: 0498-26 90 00

 

Besöksadress
Rehabenheten Visby lasarett
S:t Göransgatan 5
621 84 Visby
Hitta hit


Enhetschef
Jenny Beskow
Tel: 0498-26 83 96
E-post: jenny.beskow@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kuratorer

Kuratorns verksamhetsuppdrag är att med psykosociala insatser bidra till att patienten erhåller en tillfredsställande vård, behandling och rehabilitering inom lasarettets samtliga verksamheter med undantag av psykiatrin och röntgenenheten.

Det professionella sociala arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Utgångspunkt är att patienten är en helhet. Kropp, själ och ande är intimt förbundna med varandra och påverkar varandra både i positiv och negativ riktning. 

Det psykosociala arbetssättet innebär att se individen i sitt sociala sammanhang, innefattande fysiska, psykiska, sociala och existensiella faktorer. I kuratorsarbetet fokuseras detta synsätt på samband mellan sjukdom och psykosociala faktorer. 

Kuratorn arbetar på flera olika nivåer: individ-, familj-, grupp-, samhälls- och organisationsnivå.

Vi vänder oss till
Patienter och anhöriga på Visby lasaretts avdelningar och mottagningar med behov av kuratorsinsatser.

Vi erbjuder
Kuratorn kan erbjuda psykosocialt behandlingsarbete som innefattar alla de metoder och insatser som ingår i bearbetning av patientens livssituation, t ex:

  • bidra med psykosocial kompetens i teamarbete
  • psykosocial behandling, bestående av behandlingssamtal, motivationsarbete, krisbearbetning, stödsamtal och bearbetande samtal
  • social information och rådgivning till patienter, anhöriga och personal
  • sociala stödåtgärder såsom förmedling av social service och praktiska hjälpinsatser
  • ge stöd och handledning till vårdpersonal kring kontakter med enskilda patienter