Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Patientjournaler

I regionarkivet förvaras för vården inaktuella journaler från lasarettet, vårdcentraler, epidemisjukhuset, Follingbo sjukhus m.fl. kommunala vårdinrättningar samt från några upphörda privatläkarmottagningar. 

Samtliga aktuella journaler finns kvar ute i verksamheten. När det gäller dessa får du vända dig till behandlande vårdinrättning.

Om du vill ha närmare besked om vad som förvaras i regionarkivet är du välkommen att kontakta oss.

Din journal

Du har i princip alltid rätt att få läsa uppgifter om dig själv i din egen journal, men eftersom det handlar om sekretessbelagda uppgifter prövas dock alltid ett utlämnande enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Anhörigs journal

Det kan under vissa omständigheter vara möjligt att få ta del även av en anhörigs journal. Om du begär fram uppgifter från en anhörigs journal, kommer prövning att ske enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du måste visa upp ett släktskapsintyg, där det klart framgår vilken relation du har till den person vars journal du vill ta del av. Intyget får du från skatteverket.

Kostnad för journalkopior

Första nio sidorna är kostnadsfria, tionde sidan kostar 50 kronor, därefter 2 kronor per sida.

Journal för forskning

Om journaler efterfrågas för forskningsändamål ska en projektbeskrivning samt etiska kommitténs beslut och godkännande bifogas beställningen.

Journaler kan antingen läsas på plats i regionarkivets läsesal, hämtas hos oss eller så skickar vi kopior med posten. En avgift för kopiorna kan tillkomma. Om du vill läsa journalen på plats måste du visa legitimation. För journaler äldre än 70 år gäller ingen sekretess.

Följande uppgifter är nödvändiga för att regionarkivet ska kunna hitta journalen:

  • namn på patienten (namn vid vårdtillfället)
  • patientens personnummer
  • aktuell vårdinrättning
  • årtal för vårdtillfället