Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Byggnadstekniskt brandskydd

Byggnadstekniskt brandskydd beskriver hur en byggnad ska dimensioneras när det gäller brandskyddet.

Vid i stort sett alla byggnationer följer en byggprocess, från fristående villor till flerbostadshus, stora köpcenter, industrier m m. Även ändring av befintliga byggnader leder i de flesta fall till en byggprocess. Byggprocessen innebär oftast att regionens byggnadsnämnd ska kontaktas. Byggnadsnämnden är den myndighet som ser till att lagstiftningen som styr byggnationer efterlevs. 

Boverkets byggregler (BBR) beskriver byggnadstekniska regler. BBR ska alltid tillämpas vid nybyggnation, men även vid ombyggnation av gamla fastigheter ska BBR följas i tillämpliga delar.

Som en del i byggprocessen följer det byggnadstekniska brandskyddet. Det byggnadstekniska brandskyddet beskriver byggnadens brandskydd. Det är beställaren/byggherren som ska sätta nivån för brandskyddet i en byggnad. Detta innebär till exempel att om du som privatperson ska bygga en fristående villa är det du som är byggherre och du som ska beskriva byggnadens brandskydd. Är det till exempel regionen som ska bygga en ny skola är det regionen som är byggherre, och som ska beskriva byggnadens brandskydd.