Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Farlig verksamhet

Här får du information om:

 • Anläggningar inom Räddningstjänsten Gotlands område som omfattas av Seveso-lagens högre kravnivå
 • Beskrivning av verksamheten vid dessa anläggningar
 • Vilka tänkbara olyckor som kan inträffa
 • Hur du blir varnad vid en olycka och hur du agerar vid ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten).

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

EU har antagit Seveso II direktivet. Inom direktivet finns två olika kravnivåer.

 • Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.
 • Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.

  ​Läs mer om Seveso på Seveso.se

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänsten Gotland når normalt samtliga Sevesoanläggningar på Gotland inom 20 minuter.

Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd på att kunna hantera olyckor vid anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen. Räddningstjänsten är förberedd för olika typer av olyckor, till exempel brand eller kemikalieutsläpp. Vid olycka samverkar räddningstjänsten med polis, sjukvård med flera. Vid långvariga insatser kan personal och resurser kallas in från andra räddningstjänster.

Enligt gällande lagstiftning är det anläggningsägarens ansvar att hålla med utrustning och ordna beredskap i skälig omfattning på sådana verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga konsekvenser för människor eller miljö. Som komplement till den kommunala räddningstjänstens resurser har sju oljebolag bildat Släckmedelscentalen SMC AB (SMC) och investerat i utrustning samt träffat avtal med räddningstjänsterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall om beredskap och drift av SMC:s operativa verksamhet. Utöver ägarna har även andra företag som lagrar och hanterar petroleumprodukter tecknat samarbetsavtal med SMC.

Viktigt meddelande

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande. Det kan exempelvis vara fråga om utsläpp av giftig gas eller förgiftat vatten.

Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. När man hör signalen ska man:

 • gå inomhus
 • lyssna på radio, i första hand P4
 • stänga dörrar, fönster och ventilation

Information kan också komma i TV och text-TV. Viktigt meddelande-signalen följs av "Faran över", en 30–40 sekunder lång, sammanhängande signal. Dessa signaler provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Underrättelse till annan stat

Om effekterna av en olyckshändelse på ett företag som omfattas av lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skulle kräva åtgärder till skydd för befolkningen eller miljön i ett annat land än Sverige ska räddningstjänsten omedelbart meddela berörd myndighet i det landet.

Planer för räddningsinsats

Både verksamheten och Räddningstjänsten Gotland är skyldiga att i förväg planera för hur en räddningsinsats ska gå till. Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det av ändrade förhållanden finns anledning att ändra planen. När planen upprättas samråder räddningstjänsten med berörd verksamhet. Allmänheten ska ha möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Övningar

Att planerna för räddningsinsats fungerar och är ändamålsenliga ska säkerställas genom övning. Övning genomförs med jämna mellanrum och fastslås årligen i särskild plan.

Ytterligare information om Räddningstjänsten Gotlands organisation, resurser, rutiner, övningar och planer kan fås via växel 0498-26 90 00.