Kontakt

Räddningstjänsten
Besöksadress: Visborgsallen 19, 621 81 Visby
Huvudbrandstation: Katrinelund, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-rs@gotland.se 
E-post: forebyggande.rt@gotland.se 
E-post: raddningstjansten@gotland.se

 

 

Insatsledare
Telefon: 0498-26 98 78
E-post: il@gotland.se


Pressnummer
Telefon: 0498-26 99 44

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om räddningstjänsten

Räddningstjänsten är en avdelning under samhällsbyggnadsförvaltningen i Region Gotland. Vi har idag 180 anställda fördelade på tio stationer runt om på ön.

Ändamål

Räddningstjänstens huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Räddningstjänstens andra uppgift är att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser.

Om oss

Öns största station finns i Visby. Här arbetar heltidsanställda brandmän dygnet runt. Här sitter även ledning och administration. Räddningstjänstens förebyggande avdelning med brandingenjörer och brandinspektörer utgår från Visby i sina uppdrag runt om på ön.

Hemse, Klintehamn, Burgsvik, Fårösund, Kräklingbo och Slite har RIB-stationer. RIB är en förkortning av räddningstjänstpersonal i beredskap och kallades förr deltidsbrandmän. Vår RIB-personal har beredskap en vecka per månad och är redo att åka på larm dygnet runt.

Fårö, Dalhem och Garda har räddningsvärn. Brandman vid räddningsvärn har inte beredskap utan åker på larm när de har möjlighet och behov finns.

Hitta direkt