Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägespolicy - sammanfattning

Värdefull kulturmiljö för alla

Syftet med riktlinjerna är att bevara fiskelägets karaktär och betydelse som en värdefull kulturmiljö, öppen och tillgänglig att besöka för alla.

Inga åtgärder får ske som innebär att fiskebodar eller fiskeläget uppfattas som privatiserat för fritidsboende och som innebär att allmänhetens tillgänglighet till marken mellan fiskebodarna upplevs som begränsad.
 

Bevara i första hand

Befintliga bodar i kulturhistoriskt värdefulla fiskelägen får endast i undantagsfall ersättas med nya. De ska då byggnadstekniskt, storleksmässigt och inredningsmässigt utformas motsvarande traditionella fiskebodar.

Inga åtgärder får ske som begränsar områdets förutsättningar för hamn- och fiskeverksamhet. Detta inkluderar även historiskt gemensamma funktioner som geistgard, lystänger med mera.
 

Enkla förråd möjliga för tillfällig övernattning 

Möjlighet att använda bodarna är ofta en förutsättning för ett långsiktigt bevarande. Därför ska övernattning tillåtas, under förutsättning att bodarnas enkla förrådskaraktär bevaras.

Inga åtgärder får ske som innebär en förvanskning av de enskilda byggnaderna eller bebyggelsens karaktär. Underhåll och ändringar ska utgå ifrån bodarna historiskt traditionella utformning.
 

Lagstiftning stödjer bevarande

Bodarnas utformning och användning regleras av olika lagstiftning som syftar till att säkerställa kulturmiljöns karaktär och höga naturvärden och möjligheten för rörligt friluftsliv.
 

Förankring och goda exempel 

Långsiktigt bevarande av fiskelägen som ett gemensamt kulturarv bygger på kunskap och engagemang hos både allmänhet, enskilda bodägare och föreningar.

Goda exempel finns på hur den gemensamma förvaltningen kan se ut i olika fiskelägen, bland annat Jauvika fiskeläge på Fårö och Själsö fiskeläge i Väskinde.