Kontakt

Har du frågor om ekonomi för förskola och skola, skol-/programpeng, barn- och elevtal m.m, kontakta:
Jimmy Söderström, ekonomichef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
Tfn: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här finansieras gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet finansieras med statliga och kommunala medel. Budget för 2019 omsluter cirka 300 miljoner kronor. 

Gymnasieutbildningen finansieras genom programpengen - grundbeloppet (kronor/elev och bidragsår) - som motsvarar den budgeterade kostnaden en kommun har för att kunna genomföra utbildningen per elev.

Den kommunala vuxenutbildningen finansieras med både kommunala medel och statsbidrag. Folkhögskolan finansieras genom statsbidrag som fördelas genom Folkbildningsrådet och medel från Region Gotland.

Besparingsuppdrag 2017-2019

GVN ska under perioden 2017-2019 genomföra en sammanlagd besparing på 15 miljoner kronor. Under år 2018 ska en besparing på fyra miljoner kronor verkställas och under år 2019 ska en besparing på sex miljoner kronor.

2018-års resultat

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN) resultat för helåret 2018 landar på ett positivt resultat på 12,2 miljoner kronor. Besparingskravet på fyra miljoner kronor för året nås därmed. Nämnden hade vid ingången på året en buffert på 889 000 kronor. I stort sett samtliga enheter redovisar balans förutom vissa centrala ansvar som exempelvis försörjning. Nettokostnadsutvecklingen ligger på nio procent vilket har sin förklaring i att ungdomsverksamheten kommit in som en ny verksamhet i nämnden samt mer upphandlad vuxenutbildning i jämförelse med föregående år.  Antalet elever studerande på den kommunala gymnasieskolan i den egna kommunen har i jämförelse med budgeterat antal elever ökat. De fristående gymnasieskolorna tillsammans med de interkommunala huvudmännen har fått minskat antal elever. Investeringarna redovisar ett positivt resultat vilket nämnden kommer att begära kompletteringsbudget för.

Kostnadsjämförelser

En särskild analysgrupp från SKL har år 2016 kommit fram till att den faktiska kostnaden på Gotland har överstigit standardkostnaden under nästan alla de senaste åren när det gäller gymnasieskolan. Kostnaden för gymnasieskola var år 2015: 32,7 miljoner kronor högre än standardkostnaden, vilket är mer än 16 procent högre än i riket. Några förklaringar till de jämförelsevis höga kostnaderna för gymnasieskolan på Gotland är att antalet gymnasieutbildningar relaterat till små elevkullar skapar många mindre grupperingar som är ekonomiskt ineffektiva. Gotland som ö har svårt att som andra kommuner samverka med grannkommuner kring utbildningar för att öka upptagningsområdet.  

Mer om respektive verksamhet kan du läsa under våra organisationssidor