Kontakt

Har du frågor om ekonomi för förskola och skola, skol-/programpeng, barn- och elevtal m.m, kontakta:
Jimmy Söderström, ekonomichef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
Tfn: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här finansieras gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet finansieras med statliga och kommunala medel. Budget för 2020 omsluter cirka 300 miljoner kronor. 

Gymnasieutbildningen finansieras genom programpengen - grundbeloppet (kronor/elev och bidragsår) - som motsvarar den budgeterade kostnaden en kommun har för att kunna genomföra utbildningen per elev.

Den kommunala vuxenutbildningen finansieras med både kommunala medel och statsbidrag. Folkhögskolan finansieras genom statsbidrag som fördelas genom Folkbildningsrådet och medel från Region Gotland.

Strategisk plan och budget för GVN 2021-2023

Besparingsuppdrag 2017-2019

GVN ska under perioden 2017-2019 genomföra en sammanlagd besparing på 15 miljoner kronor. Under år 2018 ska en besparing på fyra miljoner kronor verkställas och under år 2019 ska en besparing på sex miljoner kronor.

Effektiviseringsprogram 2020-2022

Regionfullmäktige har beslutat om ett effektiviseringsprogram för nämnderna åren 2020-2022 på 200 miljoner kronor. Effektiviseringen för år 2020 är på 60 miljoner kronor. Därför har GVN:s budget sänkts med fem miljoner kronor.  Återstående effektiviseringar på 140 miljoner kronor för år 2021 och 2022 har ännu inte fördelats ut på nämnderna. 

2019-års resultat

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN) redovisar ett negativt resultat för budgetåret 2019 på 5,7 miljoner kronor och uppnår därmed inte det av regionfullmäktige lagda besparingskravet på 6,5 miljoner kronor. Nämndens negativa resultat förklaras av att obalans funnits fler elever än det budgetmässigt har planerats för och att förväntade ersättningar från Migrationsverket för asylsökande elever inte har kommit i förmodad utsträckning. GVN har under året infört ett resultatkrav på verksamheterna samt använt delar av det egna kapitalet för att så långt som möjligt kunna minska det negativt årsresultat, utifrån de prognoser som gjorts.

Verksamhetsberättelse för GVN 2019

Kostnadsjämförelser

Den faktiska kostnaden för gymnasieskolan på Gotland har överstigit referenskostnaden under nästan alla de senaste åren. Men genom olika åtgärder som exempelvis begränsningar av utbildningsutbudet och samläsande av kurser mellan program har kostnaderna kunnat minskas. Kostnadsavvikelse mot referenskostnaden var 11,7 miljoner kronor högre år 2018, vilket motsvarar 5,4 procent. Detta kan jämföras mot år 2016 då kostnaden var 16,8 miljoner kronor högre än referenskostnaden vilket motsvarade 32,8 miljoner kronor. 

Några förklaringar till de högre kostnaderna för gymnasieskolan på Gotland är att antalet gymnasieutbildningar relaterat till små elevkullar skapar många mindre grupperingar som varit ekonomiskt ineffektiva. Gotland som ö har svårt att som andra kommuner samverka med grannkommuner kring utbildningar för att öka upptagningsområdet.  

Mer om respektive verksamhet kan du läsa under våra organisationssidor