Kontakt

Har du frågor om ekonomi för förskola och skola, skol-/programpeng, barn- och elevtal m.m, kontakta:
Jimmy Söderström, ekonomichef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
Tfn: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här finansieras gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet finansieras med statliga och kommunala medel. Budget för 2021 omsluter cirka 300 miljoner kronor. 

Gymnasieutbildningen finansieras genom programpengen - grundbeloppet (kronor/elev och bidragsår) - som motsvarar den budgeterade kostnaden en kommun har för att kunna genomföra utbildningen per elev.

Den kommunala vuxenutbildningen finansieras med både kommunala medel och statsbidrag. Folkhögskolan finansieras genom statsbidrag som fördelas genom Folkbildningsrådet och medel från Region Gotland.

Strategisk plan och budget för GVN 2021-2023

Effektiviseringsprogram 2020-2022

Regionfullmäktige har beslutat om ett effektiviseringsprogram för nämnderna åren 2020-2022 på 200 miljoner kronor. Effektiviseringen för år 2020 är på 60 miljoner kronor och 3,22 miljoner kronor för år 2021. Återstående effektiviseringar för år 2022 har ännu inte fördelats ut på nämnderna. 

2020-års resultat

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN) redovisar ett negativt resultat för budgetåret 2020. Ekonomin för nämnden slutade på minus 2,6 miljoner kronor. Nämnden uppnår därmed inte det av regionfullmäktige lagda besparingskravet på fem miljoner kronor. Nämndens negativa resultat förklaras bland annat av att obalans finns i de rörliga flödena för elevvolymer, som varit underfinansierad. Det beror på att ersättningarna för nyanlända elever och elever i asyl från Migrationsverket inte har kommit in i den utsträckning som planerats för. Nettokostnaden för perioden 2019 till 2020 har ökat med två procent.

Verksamhetsberättelse för GVN 2020

Kostnadsjämförelser

Den faktiska kostnaden för gymnasieskolan på Gotland har överstigit referenskostnaden under nästan alla de senaste åren. Men genom olika åtgärder som exempelvis begränsningar av utbildningsutbudet och samläsande av kurser mellan program har kostnaderna kunnat minskas. Kostnadsavvikelse mot referenskostnaden har gått från 32,8 miljoner kronor år 2016 till att för år 2019 vara 15,5 miljoner kronor år 2019. 

Några förklaringar till de högre kostnaderna för gymnasieskolan på Gotland är att  Gotland som ö har svårt att som andra kommuner samverka med grannkommuner kring utbildningar för att öka upptagningsområdet. Det vill säga Region Gotland är tvungen att ha ett förhållandevis högst utbildningsutbud än andra kommuner, då det inte är möjligt att dagpendla till sin utbildning. Antalet gymnasieutbildningar relaterat till små elevkullar skapar även många mindre grupperingar som varit ekonomiskt ineffektiva.

Kostnadsjämförelser 2017

Kostnadsjämförelser 2019

Mer om respektive verksamhet kan du läsa under våra organisationssidor