Kontakt

Har du frågor om ekonomi för förskola och skola, skol-/programpeng, barn- och elevtal m.m, kontakta:
Jimmy Söderström, ekonomichef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
Tfn: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här finansieras gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet finansieras med statliga och kommunala medel. Budget för 2023 omsluter drygt 362 miljoner kronor. 

Gymnasieutbildningen finansieras genom programpengen - grundbeloppet (kronor per elev och bidragsår) - som motsvarar den budgeterade kostnaden en kommun har för att kunna genomföra utbildningen per elev.

Den kommunala vuxenutbildningen finansieras med både kommunala medel och statsbidrag. Folkhögskolan finansieras genom statsbidrag som fördelas genom Folkbildningsrådet och medel från Region Gotland.

Strategisk plan och budget för GVN 2022-2024

2022-års resultat

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN) redovisar ett positivt resultat på 12,1 miljoner kronor för budgetåret 2022.

Verksamhetsberättelse för GVN 2021

Kostnadsjämförelser

Den faktiska kostnaden för gymnasieskolan på Gotland har överstigit referenskostnaden under nästan alla de senaste åren. Men genom olika åtgärder som exempelvis begränsningar av utbildningsutbudet och samläsande av kurser mellan program har kostnaderna kunnat minskas. Kostnadsavvikelsen mot referenskostnaden har gått från 21,3 miljoner kronor år 2017 till att för år 2020 vara 11,3 miljoner kronor. 

Några förklaringar till de högre kostnaderna för kommunala gymnasieskolan på Gotland är att  Gotland som ö har svårt att som andra kommuner samverka med grannkommuner kring utbildningar för att öka upptagningsområdet. Det vill säga Region Gotland är tvungen att ha ett förhållandevis högst utbildningsutbud än andra kommuner, då det inte är möjligt att dagpendla till sin utbildning. Antalet gymnasieutbildningar relaterat till små elevkullar skapar även många mindre grupperingar som varit ekonomiskt ineffektiva.

Kostnadsjämförelser för utbildning år 2016-2020

Mer om respektive verksamhet kan du läsa under våra organisationssidor