Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barns rättigheter

Här hittar du samlad information som går att använda i verksamhetens arbete med barnkonventionen. Här finns blanketten för bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar, vägledningen samt andra länkar för ytterligare information om barnets rättigheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs av FN:s generalförsamling 1989 och innehåller 54 artiklar. Sverige ratificerade (godkände) konvention 1990.

Barnkonventionen definierar vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. I Sverige gäller konventionen för alla barn upp till 18 år.

Alla artiklar är lika viktiga. Det finns vissa grundläggande, allmänna principer som utgör ett ramverk i arbetet för barn och dessa beskrivs i artiklarna för Icke-diskriminering, Barns bästa, Rätt till liv, överlevnad och utveckling samt rätten till åsiktsfrihet.

För att ytterligare stärka barnets rättigheter i Sverige har riksdagen bestämt sig för att anta ett antal strategier. Avsikten är att statliga och kommunala aktörer ska säkerställa sitt arbete med barnets rättigheter inom alla berörda verksamhetsområden.