Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fokusområde 1: Energi och klimat

Gotland är en världsledande ö-region och visar vägen till ekologisk hållbarhet på energi- och klimatområdet.

Miljöprogrammets första fokusområde är klimat och energi. På Gotland finns det kunskap, flera projekt i framkant och ett aktivt arbete för att utveckla förnybar energi. På Gotland, som på många andra håll, är ökad andel hållbar energi en språngbräda till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Till år 2020 är målet att klara 100 procent lokal förnybar energi till hushåll och de flesta företag på Gotland. Av bränslet till cementindustrin blir cirka 70 procent förnybart eller återvunnet till år 2020.

I energiplanen Energi 2020 var målet, förutsatt en ny fastlandskabel, att produktionen av förnybar el på Gotland år 2020 skulle vara är dubbelt så stort som det årliga elbehovet på Gotland. Det målet verkade fullt realistiskt år 2014 när planen antogs, men när Svenska Kraftnät våren 2017 stoppade planerna på ny fastlandskabel så fick det målet skjutas på framtiden. Det har också bromsat takten på utbyggnad av förnybar el på Gotland.

De  uppgraderingsarbeten som gjorts på nuvarande kabelanslutning förväntas medföra att elnätet åter öppnas för tillkommande anslutningar.

Genom att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi har klimatutsläpp från energi som används till värme, el och transporter på Gotland minskat med 45 procent från år 1990 till år 2020. Cement- och kalkindustrins bränslen undantas. De ingår i en Europagemensam kvot för minskade utsläpp. Cementindustrin på Gotland har en egen vision för att bli klimatneutral till år 2030.

Bättre hushållning med energi har gett minskat behov av inköpt el och tillförda bränslen med i genomsnitt 1,5 procent per år för bostäder, lokaler och service, resor och handel under åren 2010–2020.

Läs mer via länkarna nedan.